Nezvládáte splácet své dluhy? Hrozí vám exekuce? Zkuste zvolit jiné řešení: požádat soud o povolení oddlužení, tedy osobní bankrot. Musíte ale počítat s tím, že budete žít až pět let z minimálních příjmů. Soud povolí oddlužení jen dlužníkům, u nichž je šance, že za pět let uhradí alespoň 30 procent nezajištěných pohledávek. Zajištěné pohledávky se uspokojují z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění.

Zpracujeme pro vás insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení!

Za oddlužení se nemusíte stydět - jedná se o zákonné řešení úpadku.

 

Insolvenční řízení lze zahájit na návrh věřitele či dlužníka. Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Dlužník, který je právnickou osobou či fyzickou osobou - podnikatelem je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku.

Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku a k návrhu připojit jeji přihlášku

Dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí s insolvenčním návrhem spojit i návrh na povolení oddlužení. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku.

Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Jejich společný návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Manželé mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu, a po dobu trvání účinků oddlužení, postavení nerozlučných společníků a považují  se za jednoho dlužníka.

Jste v pozici věřitelů? Máte pohledávky za svými dlužníky?

Zpracujeme za vás  věřitelský insolvenční návrh na vašeho dlužníka.

Zpracujeme přihlášky vašich pohledávek do insolvenčních řízení vašich dlužníků.

 • Insolvence

  Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že zjištěné pohledávky věřitelů jsou poměrně uspokojovány z výnosu zpeněžení majetku dlužníka s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají (pokud zákon nestanoví jinak). Konkurs je universální způsob řešení úpadku pro fyzické osoby, podnikající i nepodnikající, které nesplňují podmínky Insolvenčního  zákona pro povolení a  schválení řešení dlužníkova úpadku  oddlužením. Jde o tzv. likvidační způsob řešení dlužníkova úpadku.

  Úpadek právnických osob považovaných za podnikatele (pokud není řešen reorganizací) je vždy řešen konkursem.

  Konkurs

  Oddlužení je tzv sanační způsob řešení dlužníkova úpadku, určený pro dlužníky - fyzické osoby, nemající převahu svých dluhů z podnikání, a pro právnické osoby, které nejsou považovány za podnikatele.  Pokud jsou dlužníkovy dluhy z převážné části z podnikání, je třeba, aby s oddlužením dlužníka souhlasil věřitel, o jehož pohledávku se jedná. Zákon umožňuje společné řešení úpadku manželů

  Oddlužení

  Insolvence (úpadek a hrozící úpadek) je řešena soudním řízením podle Insolvenčního zákona, a to tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a zároveň k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

  Insolvence a její řešení

 • Oddlužení

  Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek (nebo hrozící úpadek) byl řešen oddlužením, jde-li o právnickou osobu, která není považována za podnikatele, anebo fyzickou osobu, která nemá převahu dluhů z podnikání (existujjí výjimky).

  Podstatou oddlužení je to, že dlužník musí v oddlužení uhradit minimálně 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojují výhradně zz výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Po ukončení oddlužení je dlužník soudem osovbozen od dalšího hrazení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny, ale i od úhrady pohledávek, které věřitelé do insolvenčního řízení nepřihlásili.

  Oddlužení může být reaizováno formou splátkového kalendáře, zpeněžením majetkové podstaty. popřípadě kombinaci obou těchto způsobů.

  V oddlužení formou splátkového kalendáře jsou dlužníku každý měsíc prováděny srážky ze všech jeho příjmů, tak jako pro přednostní pohledávky při výkonu rozhodnutí. Nepostižitelná část dlužníkových příjmů dlužníkovi zůstává. Dlužník má rovněž dispoziční oprávnění ke svému majetku.

  Při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty má dispoziční oprávnění k majetku dlužníka insolvenční správce. Ten také v průběhu oddlužení majetek zpeněží a z výtěžku zpeněžení uhradí přednostně zajištěné pohledávky a následně poměrně pohledávky nezajištěné. Ty musí býti uhrazeny alespoň z 30 %, aby soud osvobodil dlužníka od povinnosti úhrady v rozsahu, v němž nebyly uhraźeny.

  Insolvenční zákon umožňuje společné oddlužení manželů v jednom insolvenčním řízení. Rozhodná pro podání společného návrhu je skutečnost, zda se jedná o manžele ke dni, kdy insolvenční návrh dojde k soudu. Z manželů se stávají nerozluční společníci a považují se za jednoho dlužníka.

 • Konkurs fyzických osob

  Nesplňuje-li dlužník podmínky pro schválení oddlužení, je na jeho majetek insolvenčním soudem prohlášen konkurs. Konkurs spočívá v tom, že jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Neuhrazené pohledávky nezanikají. Po ukončení insolvenčního řízení mohou všichni věřitelé své neuhrazené pohledávky nadále po dlužníkovi vymáhat, a to včetně nově přirostlých úroků.

  V případě úpadku manželů a jeho řešení konkursem probíhá insolvenční řízení na každého z manželů jako samostatné. Prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela. Insolvenční správce provede jeho vypořádání. Smlouvy o zúžení či rozšíření společného jmění manželů, uzavřené mezi manželi po podání insolvenčního návrhu dlužníkem, se stávají neplatnými

  jarvis_56ddc1a1498ebac2658110c2
 • Konkurs společností

  Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu na majetek dlužníka  buď samostatným rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení. Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Prohlášením konkursu se přerušují soudní a rozhodčí řízení, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, pokud zákon nestanoví jinak.

  Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce zejména vykonává akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Insolvenční správce zejména vykonává činnost k soupisu a zjištění přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů. Dále sestaví mezitímní účetní uzávěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu, a sestaví také zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

  f_1609006_r9wgq09j7dq6fyqvj7lqjocueo67i5

Insolvence